ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Περιγραφή

Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για την θέση του Λογιστή.

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και καταχώριση τιμολογίων και λοιπών λογιστικών εγγραφών
 • Εποπτεία καθημερινών διαδικασιών λογιστηρίου
 • Φορολογία εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ
 • Έλεγχος αποστολής στοιχείων και συμφωνίας My Data με τα βιβλία της εταιρίας
 • Έλεγχος ισοζυγίου, συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής και εμπορικού
 • Παρακολούθηση μητρώου παγίων
 • Έλεγχος και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, Intrastat, Listing,  παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.)
 • Συμμετοχή στην σύνταξη του Ισολογισμού και της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος της εταιρείας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ, ΦΜΥ, παρακρατούμενων φόρων, βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και εντύπων προσλήψεων, απολύσεων κ.λπ.
 • Γνώση εργατικών θεμάτων και μισθοδοσίας
 • Συνεργασία με τους υφιστάμενους Λογιστές, Συμβούλους Λογιστές και Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και σε Επίπεδο Μητρικής και Θυγατρικών Εταιρειών σε όλο τον Κόσμο.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Οικονομικής Σχολής
 • Πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας ως Λογιστής σε λογιστήριο τεχνικής και εμπορικής εταιρείας.
 • Άριστη γνώση καταχωρίσεων σε εμπορικό και λογιστικό κύκλωμα
 • Άριστη γνώση Ε.Λ.Π., ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος ΝΠ
 • Πολύ Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων ΕRP και Μs Office
 • Πνεύμα Συνεργασίας

Προαιρετικά Προσόντα

 • Γνώσεις ΔΛΠ

 

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Σχετικές εργασίες