Υπάλληλος Λογιστηρίου

Πληρης Απασχοληση δημοσιεύτηκε 3 εβδομάδες πριν

Περιγραφή εργασίας

Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Λιπασμάτων αναζητά για τις εγκαταστάσεις της:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Περιγραφή καθηκόντων:

• Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (δελτία αποστολής, τιμολόγια, invoice) μηχανογραφημένα και χειρόγραφα προς εξυπηρέτηση πελατολογίου-παραγγελιών (φορτώσεων)
• Καταχώρηση παραστατικών αγορών και δαπανών
• Κατηγοριοποίηση και απεικόνιση παραστατικών παγίων-δαπανών
• Καταχωρήσεις εισπράξεων και πληρωμών (όψεως και αξιόγραφα)
• Έλεγχος και συμφωνία καρτελών και υπολοίπων προμηθευτών-πιστωτών
• Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και αρχειοθέτηση
• Πάσης φύσεως λοιπές λογιστικές εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
• Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
• Επιθυμητή γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP, ιδανικά Soft1)
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Οργανωτικότητα και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμική, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα.

Παροχές

• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
• Συνεχής εκπαίδευση.

Σχετικές εργασίες